Thi công không gian triển lãm bằng tre, thi công gian hàng tre