màng pe sử dụng để bọc hàng
trọng lượng 2.3kg/1 quận