Ghế quầy làm bằng gổ cao 70 giá cả canh tranh trên thị trường hiện nay