Chân bàn louis VI -1200 màu đen . Dùng gắn mặt bàn gỗ tự nhiên nguyên tấm .